Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอส เอส เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) อย่างจริงจัง

ดังนั้น เราจึงได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมี และวิธีในการติดต่อเราใน กรณที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุด้านล่าง

เมื่อกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือที่ระบุไว้ด้านล่าง เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่ จําเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของเรา ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่จําเป็นสําหรับเรา ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจัดหา ผลิตภัณฑ์หรือส่งมอบบริการดังกล่าวให้แก่ท่านได้

เราอาจดําเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันของเรา เราขอแนะนําให้ท่านหมั่นติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันของเราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันถือว่ามีผลใช้บังคับแทนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้ทั้งหมด เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จําเป็นและตามที่กฎหมาย กําหนด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจของเราหรือที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การให้บริการของเรา บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา(ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตหรือลูกค้าปัจจุบัน) 


 • ในกรณีที่เราได้มีการติดต่อกับลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจให้หมายถึงบุคคลผู้มีอํานาจดําเนินการกรรมการผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลผู้ได้รับมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่าง เดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล”) ของลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่ได้ให้ นิยามไว้ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 


 • บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชันและผู้ใช้เว็บไซต์แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และบุคคลอื่นใดที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน คู่สมรส)(รวมเรียกว่า “ท่าน”) 


กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่าน อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ส่วน A – ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทําการประมวลผล

 • ข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนโดยทั่วไปและข้อมูลติดต่อ: เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล นามสกุลของหญิงก่อนสมรส ชื่อ นามสกุลเดิม ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล) ประวัติรายละเอียดการติดต่อ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ความเป็นพลเมือง สถานภาพสมรส ถิ่นที่อยู่ สถานภาพครอบครัว จํานวนผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ลายมือชื่อ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่ที่ทํางาน รหัสไปรษณีย์ ประเภทยานพาหนะที่ใช้ รูปแบบการดําเนินชีวิตหรือทางสังคม ประเทศที่เกิด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว 


 • ข้อมูลในการระบุตัวตนที่ทางราชการออกให้: เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน เลขประจําตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลอื่นใดที่ใช้ระบุตัวบุคคลที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจําตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายใน สหรัฐฯ หลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศ (VISA) ใบอนุญาตการทํางาน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองตราประทับของบริษัท 

 • รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน: เช่น สถานภาพการจ้างงาน เงินเดือน รายได้ อาชีพ ตําแหน่ง ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับ ท่าน สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูล เกี่ยวกับรายได้อื่น ชื่อบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ ข้อมูลตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 • บันทึกการติดต่อเราของท่าน: เช่น บันทึกเสียง บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับเรา รวมถึงผู้ให้บริการของ เราในกรณที่ท่านติดต่อเราโดยใช้บริการออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์/แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เช่น บัญชี LINE official รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตําแหน่งโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ไอพีแอดเดรส (IP Address) และหมายเลขรหัสของอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ (MAC Address) ข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์ ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการเข้าใช้งานออนไลน์ ข้อมูลบันทึกใน ระบบคอมพิวเตอร์ (logs) หรือข้อมูลอื่นใดที่เก็บผ่านเทคโนโลยี
 • ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นของท่าน: เช่น ความชื่นชอบของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะส่งให้แก่เรา รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ การแสดงความ คิดเห็น การให้ข้อติชม การร้องเรียน การให้คําแนะนํา การตอบแบบสํารวจความคิดเห็น ข้อซักถาม และข้อมูลที่ท่านสมัครใจให้ในระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่เปิดเผยอยู่บนโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม: เช่น การวิเคราะห์ข้อมลู ทางการตลาด รวมไปถึงประวัติการติดต่อสื่อสารและข้อมูลว่าท่านได้ทํา การเปิดหรือคลิกลิ้งก์หรือไม่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน เช่น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวท่านและลูกค้าของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือการทําโปรไฟล์ลูกค้า
 • การทําธุรกรรมของบุคคลอื่น : เช่น กรณที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของบัญชีเป็นผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ รวมถึง การทําธุรกรรม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เช่น ศาสนาและหมู่เลือด (ที่ระบุอยู่ในบัตรประจําตัวประชาชนหรือในกรณีอื่นๆ) 

 •  

ส่วน B – แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • จากท่านโดยตรงและจากช่องทางติดต่ออื่นๆ เช่น ผ่านแบบฟอร์มใบสมัคร เว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บเพจหรือสื่อสังคม ออนไลน์อื่นๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ แบบสอบถามเมื่อท่านเข้าร่วมการสํารวจความเห็

ส่วน C – เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นทําสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทําสัญญากับเรา (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเราและของบุคคลภายนอก โดยเราจะชั่งน้ำหนักประโยชน์ดังกล่าวกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์ สาธารณะสําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐและ/หรือ(6)ฐานความยินยอม 
เราจะใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การพิสูจน์ตัวตน:เพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และรับการบริการ เพื่อการพิสูจน์ข้อมูลของท่านที่ใช้ในการล็อกอิน เพื่อให้ท่านสามารถทําธุรกรรมออนไลน์ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านเมื่อท่านติดต่อเราเพื่อขอรับการบริการผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น สํานักงานของเรา ศูนย์รับ บริการลูกค้า อีเมล เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ)
 • การดําเนินการบริหารธุรกิจภายในอื่นๆ: เพื่อทําบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ จัดเก็บเอกสารและแฟ้มข้อมูลของบุคคล ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการดําเนินธุรกิจของเรา เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบการเงินการบัญชีการเรียกเก็บเงินความต่อเนื่องทางธุรกิจและการ รายงานต่างๆ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ต่อกับบุคคลภายนอก
 • การทําการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด: เพื่อแจ้งเกี่ยวกับข่าวสารด้านการตลาดทั้งโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทั่วไปซึ่งรวมถึงทางไปรษณีย์และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีให้แก่ท่านซึ่งรวมถึงทางไปรษณีย์ เพื่อติดต่อท่านผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรายละเอียด ของหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จดหมายข่าว ความคืบหน้า ประกาศ สิทธิประโยชน์ สิทธิการให้บริการประกันภัยแคมเปญข่าวและข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจที่ท่าน ได้แสดงออกโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์แคมเปญเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะกับท่านเมื่อใช้บริการออนไลน์ของเรา เราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดในกรณที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ และหากท่านเปลี่ยนใจ และ/หรือ ท่านต้องการถอนความยินยอมจากการรับการตลาด แบบตรง ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุในส่วน ติดต่อเรา
 • การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และ/หรือ กระบวนการทางกฎหมายภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายนอกเหนือจากประเทศที่พำนัก เพื่อดําเนินการตามคําขอตรวจสอบจากส่วนงานราชการและหน่วยงานรัฐ
 • การจัดการข้อพิพาท: เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อบังคับใช้ตามสัญญาของเรา เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย
 • การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอก รวมถึง ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศการเก็บข้อมูลหรือ การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ
 • การตัดสินใจหรือกําหนดรูปแบบโดยอัตโนมัติ: เพื่อทําการตัดสินใจอัตโนมัติที่มีผลต่อตัวท่าน หรือดําเนินการกําหนดโปรไฟล์อื่นๆ(เช่นโปรไฟล์ทางการตลาด) 


ส่วน D – การใชข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน 


เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน เป็นการจําเป็นเพื่อการ ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน หรือในกรณีที่สามารถทําได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ในกรณีที่จําเป็นต้องได้รับ ความยินยอมเราจะขอความยินยอมจากท่านแยกต่างหากโดยวิธีการที่เหมาะสม 
สําหรับผลิตภณั ฑ์บางชนิดบริการหรือการทําธุรกรรมทางธุรกิจเราอาจจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่เราจําเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะให้รายละเอียด แก่ท่านในขณะที่เราเก็บข้อมูลและขอความยนิ ยอมจากท่าน 


ส่วน E – เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใครและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอก เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคลากรที่มีความจําเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว (Need-to-Know) เท่านั้น 
เราอาจดําเนินการให้บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ โดย ท่านสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการแยกต่างหาก

 • หน่วยงานราชการและบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องในการดําเนินการของศาล

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานสาธารณะอื่นในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่จําเป็น (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ กรมสรรพากร สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการปกครอง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และศาล) ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย หรือบุคคลภายนอกอื่นใดตามที่เราเชื่อว่าจําเป็นหรือสมควรเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิหรือสถานะของเรา ตลอดจนสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอกหรือ ความปลอดภัยของบุคคล และเพื่อให้เราสามารถดําเนินการเพื่อแก้ไขเยียวยาหรือจํากัดความเสียหายของเราได้
 • ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ ภาระหน้าที่

  ในการดําเนินการตามปกติ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอน สิทธิ การโอนหรือจําหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน เราจะ ดําเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกนั้นจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับประโยชน์ ผู้ให้บริการในกรณีฉุกเฉิน (เช่น ผู้ให้บริการระงับอัคคีภัย ตํารวจและผู้ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน)

ส่วน F – ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกําหนด เราไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มี อายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดําเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีท่ีต้องได้รับความยินยอม) ทั้งน้ี หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผ้พิทักษ์หรือผู้บาลโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรือประมวลผลเฉพาะ ในกรณีที่เราสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

ส่วน G – สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลู ส่วนบุคคลได้แก่

 • การเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งเรามีสิทธิในการเก็บค่าดําเนินการตามความเหมาะสมและ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้คําขอของท่านสมบูรณ์)
 • การแก้ไข:ท่านมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมลู ส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
 • การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มอำานาจหากท่านเห็นว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลู ส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม เราใคร่ขอให้ ท่านโปรดแจ้งให้เราทราบถึงข้อกังวลของท่านเป็นลําดับแรก เพื่อดําเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวก่อนที่ท่านจะติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การลบ: ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือในกรณีที่ไม่มีฐานทางกฎหมายในการ ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ
 • การคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดโดยตรง (รวมถึงการทําโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) หรือการดําเนินการอื่นๆที่ประมวลผลโดยอาศัยฐานประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 • การส่งสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออปุกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคลได้ด้วยวิธีการ อัตโนมัติในบางกรณี
 • การระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และ
 • การถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านใน ภายหลัง เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ท่านได้ 
การขอใช้สิทธิของท่านตามที่กําหนดข้างต้นอาจมีข้อจํากัดสิทธิตามกฎหมาย และในบางกรณีเราสามารถปฏิเสธคําขอของท่านเมื่อมี เหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเป็นกรณที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 
หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคําอธิบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ติดต่อเรา” 
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะพูดคุยกับเรา ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ บริษัท เอส เอส เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ทั้งนี้เราอาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่นใดที่เรามีกับท่าน เพื่อประโยชน์ใน การฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัยหรือช่วยเราในการตรวจสอบคุณภาพ 


ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในส่วน G หรือกรณีที่ท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ 


ส่งจดหมายถึงเรา ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 


บริษัท เอส เอส เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
88/91 หมู่ 6 ต. คลองพระอุดม อ. ปากเกร็ด นนทบรี

โทร: 0-2196-8582 แฟกซ์ : 0-2196-8582
Email: ssmadmin@ssm-development.com

thไทย