C-ZAP

เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัท ทุกขนาดสามารถจัดการองค์กรธุรกิจได้ทั้งหมดรวมถึง การจัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล การเงินและโครงการ เนื่องจากโซลูชันนี้สอดคล้องกับธุรกิจจำนวนมาก โซลูชันของเราจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพลดต้นทุนหรือลงทุนเพิ่มเติมได้จากที่ใด และด้านล่างนี้คือโซลูชันของเราที่จะสนับสนุนคุณ

ระบบบริหารงานขาย

ครอบคลุมกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงินมัดจำ ใบกำกับภาษี ขายเชื่อ ขายสด จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าในคลังได้ทันที

ระบบบริหารงานซื้อ

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

ระบบคลังสินค้า

เชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่ายๆ

ระบบเช็คและธนาคาร

จัดการเช็ครับ – เช็คจ่ายอย่างเป็นระบบ อัพเดทสถานะเช็คได้ตลอดเวลาและบริหารระบบบัญชีธนาคารง่าย ๆ ไม่ว่าจะ บันทึกเงินฝาก ถอนเงิน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทางบัญชี

ระบบเงินสดย่อย

ควบคุมเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท โดยความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อยจะถูกบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

ระบบจัดการสินทรัพย์

บริการจัดการทรัพย์สินภายในบริษัท จัดระเบียบทรัพย์สินที่มีอย่างเป็นระบบ และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์

ระบบบริหารบัญชี

บันทึกใบวางบิล เพื่อแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันเวลา รับชำระเงินและจ่ายชำระเงินอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการข้อมูลบัญชีรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนวณภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ

thไทย