C-TRAC

คุณสามารถวางแผนการทำงาน รายการสินค้า ของรางวัลสำหรับแลกฝา อุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้กับพนักงานขายสำหรับการเยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน แสดงลำดับการเยี่ยมลูกค้า ข้อมูลลูกค้าพร้อมเชื่อมต่อกับระบบนำทาง ระบบอำนวยความสะดวกให้พนักงานชายทำงานได้ง่ายขึ้น เกิดความถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส และลดข้อผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามทุกกิจกรรมของพนักงานขายได้แบบ Realtime

ราคาและโปรโมชั่น

สามารถกำหนดราคาสินค้าและโปรโมชั่นตามประเภทลูกค้า ตามพื้นที่ ตามช่วงเวลาเพื่อความยืดหยุ่นในการควบคุมราคาและโปรโมชั่น

แลกรับเงืน/แลกฝา

บริหารการจัดการแลกฝา สามารถแลกรับคืนเป็นสินค้าหรือเงินสด พร้อมทั้งคำนวน commission ให้กับร้านค้าได้

การวางแผน

วางแผนการทำงาน สามารถวางแผนการทำงาน การประชุม และวันหยุด ให้กับทืีมขายล่วงหน้าได้ไม่จำกัด

พฤติกรรมการทำงาน

สามารถกำหนดลำดับขั้นตอนในการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานขายปฏิบัติตาม basic call procedure (BCP)

การควบคุมสินค้าคงคลัง

สามารถแสดงปริมาณสินค้าคงคลัง ควบคุมการเข้าและออกของสินค้า พร้อมบันทึกประวัติรายการสินค้าเข้าและออก

ป้ายโฆษณา

สามารถบริหารจัดการสื่อและป้ายโฆษณา บอกปริมาณการใช้สื่อในแต่ละสถานที่ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งติดตั้งสื่อและป้ายโฆษณาด้วย GPS

คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

พนักงานขายสามารถรวบรวมสินค้าที่เสียหายหรือหมดอายุกลับไปที่สำนักงานพร้อมบันทึกในระบบ และบริษัทสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมและดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

สินค้าทดลอง

สามารถบันทึกรายละเอียดการแจกสินค้าทดลองได้ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกตำแหน่งด้วย GPS เพื่อระบุตำแหน่งการแจกสินค้า

thไทย